Mozzarella

Delicious tender and mild fresh kosher Mozzarella.